Vi ser att du använder en webbläsare som vi inte stöder. Webbplatsen kanske därför inte visas som den ska.
Vi stöder följande webbläsare:
Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari.

TripAdvisors villkor beträffande användning (“Villkoren")

Denna webbplats för TripAdvisor (denna “webbplats") drivs av TripAdvisor LLC, 400 1st Avenue, Needham, MA 02494, USA ("TripAdvisor").

LÄS NOGA DESSA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING INNAN DU ANVÄNDER DENNA WEBBPLATS. Genom att använda denna webbplats samtycker du uttryckligen till att du kommer att följa och vara bunden av följande villkor, som när som helst kan ändras av TripAdvisor i enlighet med villkoren häri. Granska villkoren regelbundet för att se om det har skett några ändringar. Om du inte samtycker till dessa villkor är du inte behörig att använda den här webbplatsen.

Äganderätt och upphovsrätt

Förutom när annat anges, är denna webbplats, samt all text, bilder, märken, logotyper och ytterligare innehåll häri (webbplatsens innehåll)(c) 2016, TripAdvisor LLC, med ensamrätt. TRIPADVISOR, uggle-logotypen och alla andra märken som visas på webbsidan ("Varumärkena") är registrerade varumärken och/eller varumärken under sedvanerätten tillhörande TripAdvisor LLC och/eller flera tredje parter. Ingen del av innehållet på denna webbplats kan tolkas som beviljande genom implikation, estoppel eller annorledes, som någon licens eller tillstånd att använda något varumärke utan föregående skriftligt tillstånd därtill av TripAdvisor eller sådan annan part som kan vara ägare till Varumärkena.

Användning av webbplatsen

TripAdvisor ger dig tillstånd att betrakta, ladda ned och skriva ut webbplatsinnehåll under följande villkor: (i) du får endast göra detta för din privata och icke-kommersiella användning; (ii) du får inte modifiera webbplatsinnehållet; (iii) samtliga visningar eller utskrifter av webbplatsinnehållet måste märkas "(c) 2016, TripAdvisor LLC All rights reserved."; (iv) du får inte ta bort eller modifiera någon upphovsrätt, varumärke, eller andra meddelanden om äganderätt som lagts ut på webbplatsinnehållet av TripAdvisor; (v) du får inte reproducera, sammanställa alster eller verk som är härledda härifrån, distribuera eller uppvisa webbplatsinnehållet, på annat sätt än vad som föreskrivs häri. Med undantag för vad som uttryckligen tillåts ovan är kopiering, överföring, återgivning, återpublicering, utläggande på nätet, eller återdistribution av webbplatsinnehållet eller någon del därav strängt förbjudet utan förhandstillstånd från TripAdvisor. För att begära tillstånd kan du kontakta TripAdvisor enligt nedan:

Director of Business Development
TripAdvisor LLC
400 1st Avenue
Needham, MA 02494, USA

Du framhåller och försäkrar att din användning av webbplatsinnehållet kommer att vara i överensstämmande med denna licens och kommer inte att vara en kränkning eller överträdelse av någon annan parts rättigheter eller ett avtalsbrott eller brott mot någon rättslig skyldighet gentemot någon annan part, eller överträdelse av tillämplig lag. Du samtycker uttryckligen till att hålla TripAdvisor skadeslös beträffande alla skyldigheter gentemot samtliga personer som uppkommer från din användning av webbplatsinnehållet som inte är i enlighet med dessa villkor. Du försäkrar att du är minst 13 år gammal och att du innehar juridiskt ansvar för att ingå detta avtal och för att använda denna webbplats i enlighet med samtliga villkor häri.

I enlighet med dessa villkor kommer webbplatsens användare inte att åsamkas några avgifter för nyttjande av webbplatsen. Webbplatsen innehåller dock länkar till tredjepartswebbplatser som drivs och ägs av oberoende tjänsteleverantörer och återförsäljare. Sådana tredje parter kan ta en avgift för nyttjande av visst innehåll eller vissa tjänster som tillhandahålls på webbplatsen. Således bör du genomföra alla utforskningar som du anser är nödvändiga eller lämpliga innan du går vidare med någon transaktion med tredje part för att avgöra huruvida du kommer att åsamkas någon avgift. På de ställen där TripAdvisor tillhandahåller detaljer beträffande avgifter på webbplatsen ges denna information enbart upplysningsvis. TripAdvisor garanterar inte på något sätt att denna information är korrekt och är inte heller på något sätt ansvarig för innehåll och tjänster på sådana tredjepartswebbplatser.

FRISKRIVNING FRÅN GARANTIER OCH ANSVARSBERÄNSNING

TRIPADVISOR, INC. GÖR INTE NÅGON FÖRSÄKRAN AV NÅGOT SLAG BETRÄFFANDE WEBBPLATSINNEHÅLLETS LÄMPLIGHET, ELLER NÅGON DEL DÄRAV, FÖR NÅGOT ÄNDAMÅL ALLS. ALLT WEBBPLATSINNEHÅLL TILLHANDAHÅLLS ”AS IS”, DVS. I BEFINTLIGT SKICK OCH I HÖGSTA MÖJLIGA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS UNDER TILLÄMPLIG LAG FRÅNSÄGER TRIPADVISOR SIG UTTRYCKLIGEN SAMTLIGA GARANTIER BETRÄFFANDE ÄNDAMÅLSENLIGHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR SPECIFIK ANVÄNDNING, INKLUSIVE ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER. TRIPADVISOR FRÅNSÄGER SIG ÄVEN UTTRYCKLIGEN ALL TYP AV GARANTI ELLER FÖRSÄKRANDE BETRÄFFANDE RIKTIGHETEN ELLER ÄGANDERÄTTSFÖRHÅLLANDET BETRÄFFANDE WEBBPLATSENS INNEHÅLL. INGEN DEL AV DETTA AVTAL SKA EXKLUDERA ELLER BEGRÄNSA TRIPADVISORS ANSVARSSKYLDIGHET FÖR (I)DÖD ELLER PERSONSKADA SOM ORSAKATS AV VÅRDSLÖSHET; (II)BEDRÄGERI; (III) UPPSÅTLIG FÖRSUMMELSE ELLER GROV OAKTSAMHET (IV)ALLA ANDRA SKYLDIGHETER SOM INTE KAN EXKLUDERAS UNDER TILLÄMPLIG LAG. UNDER PREMISSEN AV DET OVANSTÅENDE, ANVÄNDER DU WEBBPLATSEN PÅ DIN EGEN RISK OCH VARE SIG TRIPADVISOR ELLER DE PARTER SOM TILLHANDAHÅLLER INFORMATION ELLER MATERIAL FÖR PUBLICERING INOM WEBBPLATSENS INNEHÅLL SKA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGON FÖRLUST ELLER SKADA AV NÅGOT SLAG SOM UPPSTÅR UR DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN OCH/ELLER WEBBPLATSINNEHÅLL SOM INNEFATTAR UTAN BEGRÄNSNING, SAMTLIGA SKADOR ELLER SKADESTÅND SOM ÄR DIREKTA, INDIREKTA, AVSKRÄCKANDE ELLER SOM FÖLJD, ELLER NÅGON FÖRLUST AV INKOMST, VINST, GOODWILL, DATA, KONTRAKT, NYTTJANDE AV PENGAR, ELLER FÖRLUST ELLER SKADESTÅND SOM UPPKOMMIT UR ELLER PÅ NÅGOT SÄTT ÄR KOPPLAT TILL AVBROTT I AFFÄRSVERKSAMHET AV NÅGOT SLAG VILKET DET ÄN VARA MÅNDE, OCH HURUVIDA GENOM KRÄNKNING (INKLUSIVE UTAN FÖRSUMLIGHET AV BEGRÄNSNING)AVTAL ELLER PÅ ANNAT SÄTT) I SAMBAND MED DENNA TJÄNST ELLER DENNA WEBBPLATS PÅ NÅGOT SÄTT ELLER I SAMBAND MED NYTTJANDE ELLER OFÖRMÅGA ATT NYTTJA ELLER RESULTATET AV NYTTJANDET AV DENNA WEBBPLATS. EFTERSOM VISSA DELSTATER/JURISDIKTIONER INTE TILLÅTER UTESLUTANDET AV ELLER BEGRÄNSNING AV ANSVARSSKYLDIGHETEN FÖR FÖLJDSKADESTÅND ELLER OAVSIKTLIGT ELLER AVSIKLIGT SKADESTÅND SÅ ÄR DET MÖJLIGT ATT BEGRÄNSNINGEN OVAN INTE GÄLLER FÖR ER.

Länkar till andra webbplatser

Webbplatsen innehåller länkar till tredjepartswebbplatser. Dessa länkade webbplatser står inte under TripAdvisors kontroll och TripAdvisor har inte ansvar för innehållet på någon länkad webbplats. TripAdvisor tillhandahåller dessa länkar som något ändamålsenligt, och en länk innebär inte ett godkännande, stöd eller någon anknytning till den länkade webbplatsen från TripAdvisors sida. Länkade webbplatser ägs och drivs av självständiga återförsäljare eller tjänsteleverantörer, och följaktligen kan TripAdvisor inte tillförsäkra att ni kommer att bli nöjd med deras produkter, tjänster eller affärsmetoder. Du bör genomföra alla utforskningar som du anser är nödvändiga eller lämpliga innan du går vidare med någon transaktion med någon av dessa tredje parter.

Nyttjande av chattrum, bulletin boards, dvs. anslagstavlor (och andra kommunikationsforum

Det är möjligt att webbplatsen innehåller och tillåter dess användare att lägga in material och/eller posta recensioner av sina reseupplevelser, samt även allmänna inlägg bestående av meddelanden och andra kommunikationer i chattrum, anslagstavlor eller andra forum (”användarmeddelanden”). Om TripAdvisor tillhandahåller sådana tjänster så samtycker du uttryckligen till att endast nyttja sådana tjänster för att skicka användarmeddelanden som är lämpliga och som är relaterade till ämnet i ett visst forum. TripAdvisor redigerar eller övervakar inte de användarmeddelanden som postas eller distribueras på den här webbplatsen, inklusive i chattrummen, anslagstavlor eller andra kommunikationsforum, och kommer inte att på något sätt vara ansvariga eller ansvarsskyldiga för sådana Användarmeddelanden. Likväl förbehåller TripAdvisor sig rätten att av någon anledning, vilken det än vara månde, att efter eget godtycke, utan förvarning, ta bort vilka användarmeddelanden som helst och/eller webbplatsinnehåll.

Här nedan följer en icke-uttömmande lista av de typer av användarmeddelanden som är olagliga eller förbjudna på webbplatsen. TripAdvisor förbehåller sig rätten att ändra denna lista vid vilken tidpunkt som helst samt att utreda och vidta lämpliga rättsliga åtgärder efter eget godtycke emot samtliga som bryter mot denna bestämmelse, inklusive utan någon begränsning, ta bort kränkande kommunikation från tjänsten och säga upp rätten till användning av webbplatsen för sådana kränkare. Detta innefattar användarmeddelanden som:

  • uppenbarligen är kränkande för onlinegemenskapen, som t.ex. innehåll som främjar rasism, trångsynthet, hat eller fysisk skada av något slag mot en grupp eller enskild;
  • trakasserar eller förespråkar trakassering av annan person;
  • medför utskick av "junk mail", ”kedjebrev” eller oombedda massutskick eller utskick av skräppost;
  • är ärekränkande eller smädliga;
  • lanserar information som du vet är falsk, vilseledande eller främjar olagliga aktiviteter eller hjälper fram beteenden som antingen är kränkande, hotande eller obscena;
  • lanserar en olaglig och obehörig kopia av en annan persons immaterialrättskyddade verk, erbjuder t.ex. piratkopior av datorprogram eller länkar till dessa, tillhandahåller information för att kringgå anordningar som skyddar mot kopiering som installerats av tillverkaren, eller tillhandahåller piratkopierad musik eller länkar till piratkopierade musikfiler;
  • innehåller sidor med åtkomst som är begränsad eller endast genom lösenord, eller dolda sidor eller bilder (de som inte länkats till eller från en annan tillgänglig sida);
  • tillhandahåller upplysande information om olagliga aktiviteter såsom att tillverka eller köpa olagliga vapen, kränkning av någons integritet eller tillhandahålla eller skapa datavirus;
  • utgör eller uppmuntrar sådant beteende som skulle kunna anses vara en straffbelagd gärning, ge upphov till civilrättsligt ansvar eller på annat sätt strida mot lagen eller kränka tredje parts rättigheter i vilket land som helst i världen; eller
  • vara engagerad i sådana affärsmässiga gärningar och/eller försäljning utan att på förhand erhålla skriftligt tillstånd för tävlingar, sweepstake-lotterier, byteshandel, annonsering och pyramidsystem.

Genom att posta eller distribuera användarmeddelanden på webbplatsen ger du uttryckligen TripAdvisor och dess samarbetspartners en oåterkallelig rätt att göra sådana användarmeddelanden tillgängliga, och sådana användarmeddelanden kan fritt användas, kopieras, publiceras, översättas och distribueras i vilket medium som helst och i vilket format som helst, inklusive för annonsering och säljningsfrämjande syften genom andra utan ditt tillstånd. Du samtycker till att inte lägga ut eller distribuera någon information eller något material som någon annan tredje part har upphovsrätt till utan tydligt skriftligt tillstånd från sådan part, och du samtycker till att gottgöra och hålla TripAdvisor skadeslös från samtliga rättsanspråk som kan uppstå ur eller ha anknytning till din kränkning av denna bestämmelse.

ANVÄNDARVILLKOR FÖR MOBILTJÄNSTER

Delar av TripAdvisors mobilprogramvara kan använda upphovsrättsskyddat material, vilket bekräftas av TripAdvisor. Det finns dessutom särskilda villkor som gäller för användningen av vissa mobilapplikationer från TripAdvisor. Läs användarvillkoren för mobiltjänster för att se villkor och meddelanden som är specifika för TripAdvisors mobilapplikationer.

Förvarning och borttagandepolicy beträffande olagligt innehåll

TripAdvisor drivs baserat på en grund av ”förvarning och borttagande”. Om du har några klagomål eller invändningar mot material eller innehåll, inklusive beträffande användarmeddelanden som satts upp på webbplatsen, eller om du anser att material eller innehåll som lagts ut på sidan gör intrång på en upphovsrätt som du uppbär, ber vi dig att du kontaktar oss omedelbart genom att följa vårt förfarande för förvarning och borttagande. Klicka här för att se Förfarandet för förvarning och borttagande. När detta förfarande har följts kommer TripAdvisor att agera genom skäliga insatser för att ta bort det olagliga innehållet inom en skälig tidsram.

Integritet

All personlig information som du postar på webbplatsen kommer att användas i enlighet med vår integritetspolicy. Klicka här för att se vår Integritetspolicy.

Tillämplig lag och jurisdiktion.

Den här webbplatsen (med undantag för tredjeparts webbplatser) ombesörjs av TripAdvisor LLC, och drivs av TripAdvisor LLC från dess kontor i Needham och i området runt Needham i Massachusetts i USA. Genom att publicera, nå och/eller använda webbplatsen, är du och TripAdvisor överens om att alla tvister, rättsanspråk eller andra ärenden som kan uppkomma ur eller ha anknytning till din användning av denna webbplats kommer att regleras av lagarna i delstaten Massachusetts i USA, utan hänsyn till dess konflikter beträffande principer i lagen. Du samtycker till att alla rättsanspråk som du kan tänkas ha emot TripAdvisor LLC som uppstått från eller som har anknytning till driften eller användningen av denna webbplats kommer att prövas och behandlas i en domstol med behörig jurisdiktion belägen in Massachusetts, USA. Ovanstående ska inte tillämpas i det fall tillämpbar lag i det land där du har din hemvist kräver tillämpning av annan lag och/eller jurisdiktion och då detta enligt avtal inte kan exkluderas.

Modifieringar

Det är möjligt att TripAdvisor emellanåt kommer att ändra, lägga till eller ta bort dessa villkor eller någon del därav enligt eget gottfinnande när det anser att det är nödvändigt för rättsliga, allmänna reglerings– och tekniska syften, eller med anledning av förändring i den service som tillhandahålls eller av webbplatsens beskaffenhet eller layout. TripAdvisor kommer att ge dig skälig förvarning beträffande alla förändringar. Därefter samtycker du uttryckligen till att du är bunden till samtliga sådana villkor.

TripAdvisor kan komma att ändra, stänga av eller avbryta samtliga aspekter av TripAdvisors tjänst vid vilket tidpunkt som helst, inklusive åtkomst till av vilka funktioner som helst, databas eller innehåll. Det är även möjligt att TripAdvisor kommer att införa begränsningar beträffande vissa funktioner och tjänster eller begränsa din åtkomst till hela eller del av webbplatsen eller någon annan TripAdvisor-webbsida utan förvarning eller ansvarsskyldighet på grund av teknisk eller säkerhetsanledning, för att förhindra obehörig åtkomst, förlust av, eller förstörelse av data eller när vi anser att, enligt vårt eget gottfinnande att du har brutit mot vilken som helst av bestämmelserna i avtalet eller mot någon lag eller reglering och där TripAdvisor beslutar att avbryta tillhandahållandet av tjänsten.

DIN FORTSATTA ANVÄNDNING AV TRIPADVISOR NU, ELLER EFTER POSTANDET AV NÅGOT DYLIKT MEDDELANDE BETRÄFFANDE NÅGON FÖRÄNDRING KOMMER ATT TYDA PÅ ATT DU ACCEPTERAR SAMTLIGA SÅDANA MODIFIERINGAR.

Allmänt

Om det fastställs att någon del av dessa villkor är ogiltiga eller icke-verkställbara enligt tillämpbar lag inklusive, men ej begränsat till, friskrivning från de garantier och begränsningar beträffande ansvarsskyldighet som beskrivs ovan, så kommer bestämmelse utan laga kraft eller som ej kan verkställas anses vara ersatt av en giltig, verkställbar regel som närmast motsvarar syftet/avsikten i den ursprungliga bestämmelsen och återstoden av villkoren ska fortsatta att gälla.

Under dessa villkor är det möjligt att TripAdvisor kommer att överlåta, överlämna, lämna ut till underleverantör eller delegera rättigheter, plikter eller skyldigheter, något som du inte kan göra.

Du instämmer i att det inte existerar någon gemensam företagssatsning, anställning, eller agenturrelation mellan dig och TripAdvisor som ett resultat av dessa villkor eller användningen av denna webbplats.

Dessa villkor finns tillgängliga på webbplatsens språk. De speciella villkoren under vilka du uttrycker ditt samtycke kommer inte att sparas individuellt av TripAdvisor.

Webbplatsen uppdateras inte regelbundet och följaktligen behöver den inte registreras som en redaktionell produkt under någon tillbörlig lag.