Vi ser att du använder en webbläsare som vi inte stöder. Webbplatsen kanske därför inte visas som den ska.
Vi stöder följande webbläsare:
Windows: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome. Mac: Safari.

Registrera en resurs på TripAdvisor


Fyll i fälten nedan om du vill registrera din resurs i TripAdvisors förteckning.

Alla fält markerade med * är obligatoriska.

Dina uppgifter

Ditt namn: *
Din koppling till verksamheten:
*  (t.ex. ägare, chef eller marknadsföringsansvarig)
Din e-postadress: *

Webbadress: *

Information om din resurs i förteckningen

Ange den information som du vill visa för besökare på TripAdvisor och våra partnerwebbplatser.

Officiellt namn på resursen: *
Typ av resurs: *
Gatuadress: *
Fortsättning på adress:
Ort: *
Stat eller region: *
Postnummer: *
Land: *
Telefonnummer:
*  inklusive riktnummer (t.ex. 000-000-0000)
Faxnummer:
    inklusive riktnummer (t.ex. 000-000-0000)
E-postadress:
Verksamhetens plats:
(ange den geografiska platsen som är mest lämplig för verksamheten. Om du till exempel driver ett företag som anordnar turer i Södertälje och anordnar turer i Stockholm kan du välja att ange Stockholm.)


Välj en bild

  • Bilden måste vara i formatet .gif eller .jpg format. Utan ram, tack!
  • Stående bilder (som är högre än vad de är breda) ser bäst ut.
  • Vi anpassar storleken på alla bilder så att de inte är större än 150 bildpunkter breda och 200 bildpunkter höga.
  • Överför inte bilder som är större än 100 kB.
  • Vi tillåter endast bilder av verksamheten, inte logotyper.

Klicka på Bläddra och leta upp bilden på datorn:
Bildfil:

Skriv en beskrivning

Ange en beskrivning av din resurs här (endast på engelska, högst 75 ord, ingen HTML, inga webbadresser eller e-postadresser, inte i versaler):


Skicka informationen

* Intyga att du är en officiell representant för resursen som du registrerar och att informationen är korrekt genom att markera den här kryssrutan. Om du även överför en bild intygar du också att du har rätt att använda bilden på webben och att du håller TripAdvisor skadeslöst för eventuella upphovsrättsliga tvister som uppstår till följd av att du använder bilden.

Läs noggrant igenom formuläret innan du skickar in det. Klicka bara en gång på knappen Skicka.TripAdvisor förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa policyer och avslå eller ta bort begäranden om registrering i förteckningen oavsett anledning.